Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Et vesentlig element i lovverket er informasjonskravet, som krever åpenhet om de aktuelle temaene. Det innebærer at du kan be oss redegjøre for det arbeidet vi gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd av vår virksomhet. Det kan du gjøre ved å sende en epost til sarpsborg@dahles-auto.no. Loven har som utgangspunkt at du skal få svar på dine spørsmål senest i løpet av tre uker. Vennligst merk din forespørsel med «Åpenhetsloven». I tillegg finner du aktuell informasjon på våre nettsider.

Det er ulike risikomomenter knyttet til ulike bransjer og virksomheter. Etisk Handel Norge (ENH) har gjennomført en risikokartlegging knyttet til vår type virksomhet på vegne av vår samarbeidspartner Møller Mobility Group. EHN peker på at aktsomhetsvurderinger er det viktigste virkemiddelet for bedrifters arbeid i ivaretakelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden. Metodikken de legger til grunn er forankret i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), og videre i OECDs rammeverk for aktsomhetsvurderinger.

EHNs innledende risikokartlegging tar utgangspunktet i de geografiske områdene og sektorene vår virksomhet er involvert i. Deres kartlegging er utgangspunktet for de prioriteringene vi gjør når tematikken følges opp videre i organisasjonen vår. Merk at de eksterne vurderingene hentet fra rapporten peker på risikoområder knyttet til vår type virksomhet, og at dette er områder som i stor grad er kjent og ivaretatt hos oss. Vi henviser videre til Møller Mobilty Group for utdrag knyttet til EHNs vurderinger: https://moller.no/no/om-oss/aapenhetsloven.

Dahles Auto tar dette arbeidet på alvor.

Risikoområdene og vurderingene til EHN er vi bevisste på, og dette er områder vi har hatt fokus på helt uavhengig av innføringen av Åpenhetsloven.

For å ha en best mulig kontroll på at vi i all vår virksomhet etterlever alle krav og forventninger til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, gjør vi blant annet følgende:

Klimagassutslipp fra biler med forbrenningsmotor har gjort at bilbransjen lenge har vært en del av problemet. I vår virksomhet har vi gjennom flere år jobbet aktivt for å bli en del av løsningen. Vi har aktivt promotert og støttet incentiver som fremmer den helelektriske drivlinjen, og i vår norske importvirksomhet har vi for personbilmerkene våre allerede en elbilandel på nærmere 90 prosent. Vi jobber aktivt for å elektrifisere bilparken, og har ambisjoner om fortsatt elbilvekst i alle områder vi opererer i.
Våre etiske retningslinjer ligger til grunn for all vår virksomhet, og vi stiller krav til våre leverandørkjeder.

Klageordning:

Eksterne henvendelser håndteres via vårt kundesenter, via eposten sarpsborg@dahles-auto.no

Les mer om vårt arbeid med likestillingsstatus og rapporten her.