Kjefting, tuting og blinking er noe av det som utspiller seg når syklister havner i konflikter i trafikken. Bilister har flest regler i trafikken, fotgjengere har færrest. Syklistene tråkker rundt et sted – midt imellom.

Hva sier loven om sykling?

Det er litt avhengig av hvor du faktisk sykler. Sykler du på veien har du samme rett og plikter som andre kjørende. Sykkel har som eneste kjøretøy lov til å bruke veiskulder. Rådene går på å bli sett og unngå å plassere seg i bilens blindsone. Slipp fram fotgjengere som skal krysse veien ved gangfelt og respekter rødt lys i veikryss!

Sykler du på gang- og sykkelveier har du vikeplikt for kjørende på kryssende vei. Men du har ikke vikeplikt for kjørende som kommer fra p-plass, gågate, bensinstasjon etc. Husk å ta hensyn til gående som du deler plass med. Spesielt dersom du sykler på fortau. Da er det ikke å anbefale å bruke ringeklokke for å få plass.
Det er tillatt å sykle over gangfelt, men bilistene har ikke vikeplikt for deg. Det er forbudt å sykle mot enveiskjøring og på motorvei, innkjøring til motorveier og i noen tuneller.

Veiene er minst tilrettelagt for syklister, så denne gruppen trafikanter improviserer mest. Derfor er de oftest en av partene når det går en kule varmt i trafikken. Syklister føler seg mest utrygge i rundkjøringer og svært trygge på gang- og sykkelveier. Syklistene føler seg altså tryggest i områder der de slipper å ”forhandle” direkte med bilistene om vei og framkommelighet, viser forskningsprosjektet ”Kampen om gata”. Noen trafikantgrupper føler sterkere eierskap til veibanen enn andre. Men syklisten har like mye rett til veien som bilene har. På grunn av forskjellig hastighet mellom biler og syklister kan samspillet mellom dem være vanskelig og rot til den konflikter, viser det seg.

På denne tiden av året er det også mange som trener på sykkel i grupper langs veiene. Norges Cykleforbund sier i et sett av sykkelvettregler blant annet, at dersom det er mange som sykler, bør man dele seg i flere mindre felt på 10-15 syklister. Det oppfordres også til å ligge maksimalt to i bredden å vise hensyn, slippe fram trafikken på passende steder om det dannes kø.

Kilder:
tryggtrafikk.no
forskning.no
sykling.no

Mer av hva vi har skrevet